1897

Tromsø sorenskriverembete, skiftebehandlingsprotokoll nr. 243 1894-1903 side 107:

 

Aar 1897 den 20 mai holdtes Skifteret paa Thingstedet Sørkjos i Nord-Reisen, adm. Af Sorenskr. Figenschau i Overvær af medunderskrivne Skiftevidner.

Hvorda! Foretogs: 6. Skifte efter afd. Handelsmand Peder Arnesen Flatvold.

 

Fremlagdes: Skiftevarsel af 27.april 1897, Bekjendtgj. paa vanlig maade og Proklama dat 1 Novbr 1896.

 

Af Buch Vedk. mødte søn M. Arnesen Hagen.

 

Fremlagdes: Skr. fra D.Mack paa Anton Andersen Bals vegne Tromsø dat 12.april 1897, hvori nedlegge paastand om Udlevering af de ?? (uleselig) Varer.

 

Refererendes følgende fordringer:

 

1. Feddersen & Nissen                                   kr. 625,50

2. Knopp’s mineralvandfabrik                         kr.   51,55

3. Prost Daae                                                 kr.     1,60

4. Anders Andersen Olderskog                       kr.     7,20

5. Lauritz Gausdal                                           kr.     6,50

6. M. Arnesen Hagen                                      kr. 130,00

7. D.S                                                             kr. 220,60

8. T.J. Haugen Bager                                       kr.   19,43

9. Richard Mathisen Flatvold Husleie bl.a for varene.

 

Af disse fordringer udtages no 3 og 4, af no 3 kr 0,80 Prioriteret, undens? De øvrige Fordringer udstaar no 1, 2 og 5 til nærmere undersøgelser, no 8 er i Skr. dat 25.aug 96 erkjendte opgjort ved Anton Antonsen.

No 9 antages kun at kunde anerkjendes m.11.ti ?? Husleie fra 7.juli til 24.aug 1896 samt for Begravelesesomkostninger kr. 3,00 og for Aprartug. Kr. 5,00. Hvorimod den øvrige Husleie maa blive at kreve af Anton Andersen.

M.Arnesen anfører, at han nu er af den bestemte mening at de i P.Arnesens Ba Fr????? Varer, tilhørte Anton Andersen Tromsø, fra hvem Varerne altsaa var motagne i Arnesens ????.

Herom bliver Decisian at afsige efterat ogsaa Anton Andersen er hørt. Auktian over de affekter, der tilhører Buch bliver at afholde ved Lensmd. Dreyer som ???????? fordel og ligst mulig.

M.Arnesen paastaar, at et ??ror, der beror hos (Afdødes) han og P.Arnesen er kjøbt for hans Penge og til ham. Dette ??ror fordrer han udleveret og undtaget fra Boet. Ogsaa herom behøver der at afsige Decisian. M.Arnesen tilsvarer fremdeles del i Boet forefindne Kontantbeløp kr. 52,22.

Skiftet udstaar.

 

Slutt

Samme protokoll s.129 finnes også noen linjer om samme skifte.

 


 

1901

Tromsø sorenskriverembete: Skifteudlodningsprotokoll (1900-1907) nr. 317 side 41 ½:

 

No 27.

Skifte efter Handelsmand Peder Arnesen, Flatvold, Nord-Reisen af Skjervø Thinglag.

 

Aar 1901 den 2 September holdtes Skifteret paa Tromsø Sorenskriverkontor adm af Sorenskriver Figenschou i Overvær af undertegnede Skiftevidner.

 

Hvorda!

Foretages Opgjør og Slutning i Boet efter Handelsmand Peder Arnesen, Flatvold, Nord-Reisen af Skjervø Thinglag.

Efter del under Skiftebehandlingen (Behandl.s protok. S.90,96,107,129,141,156,175 og 205)

Passerende er Boets

 

Indtægt:

 

1. Udbringendet af Auktionen 18/6 1897 ff 1/6 98                        kr. 137,25

der tilsvares af Lendsmand Dreyer

2. Kontanter                                                                                kr.   52,22

der tilsvares af Storbosønnen Handelsmand M.Arnesen

Summa Indtegt                                                                             kr. 189,47

 

Udgift:

 

A. Gjæld

I.prioriteret:

 

1. M.Arnesen, Begravelsomk.                                                    Kr.  23,40

2. Richard Mathisen, Flatvold

    Begravelsomk. Og Opvartning                                               kr.     8.00

3. Sorenskriveren udbetalt Assurance af Boets

    Varebeholdning                                                                     kr.     8,91

4. Sognepræst Daae Rettighed 1896                                          kr.     0,80

5. Richard Mathisen, Flatvold:

    a) Husleie fra 7 juli til 24 aug 1896                                         kr.     7,83

    b) Husleie fra 24 aug 1896 til 31 janr 1897                            kr.   20,93

6. M.Arnesen Husleie fra 21/5-95 – 22/6-96         

    kr. 130,00, hvilket Beløp i Skiftesam. S.205 er udsat til          kr.   65,00

7. Nord-Reisen Kommune Ligning 1897                                    kr.   22,50

 

II. Uprioriteret:

 

9. Sognepræst Daae Rettighed 1895                                          kr.     0,80

10. Anders Andersen Olderskog                                                kr.     7,20

11. Lauritz Gausdal                                                                    kr.     6,50

12. M.Arnesen                                                                           kr. 220,60

13. Knoffs Mineralvandfabrik                                                     kr.   51,55

 

 

Feddersen & Nissen Fordring Kr. 625,50 er som præscribe: retneglet Anerkjendelse.

 

B. Skifteomkostninger:

 

1. Statskassen: Mindstesalær Kr. 5,00                                        kr.    5,00

2. Sorenskr. Figenschou:

    Proklama                kr.   4,00

    Porto                      kr.   1,60

    Husrum                   kr.   9,20

    Udlæg til Skiftevidner: F.Beck, E.Figenschou

    Randers Pehrson og Hveding á Kr. 0,80= 2,40                       kr.   17,20

3. A.Tingulstad, Udlodningsvidne                                                kr.     0,80

4. Odd Jenssen, Skifte og Udlodningsvidne                                 kr.     5,60

5. Aage Hegge, Skiftevidne                                                         kr.     1,60

6. Lendsmand Dreyer:

    Tilsigelse til Registre

    Ringern                                             kr.   1,60

    Vidne ved Do                                   kr.   2,14

    Skiftevidne 4 gange                           kr.   3,20

    Made i Skiftesamling 4 g.                  kr.   8,00

    Publication af Proklama og

    Skiftevarsel                                       kr.  11,19, kr. 26,13       kr.   56,33

 

C. Auktionsomkostninger:

 

 

1. Til Lendsmand Dreyer:

Statskassen Omk.                 kr.  8,50

Lendsmd. Do                        kr.  9,20

    10 % Inkassa af 137,25     kr.13,72

    Se opgjør af 22 novbr 1897                                                     kr.   31,46

 

Summa udgift:                                                                              kr. 531,81

 

Hertil holdt Indtægten                                                                   kr. 189,47

Er Boet fallit for                                                                            kr. 342,34

 

Som følge heraf bliver først at dække følgende prioriterende

Fordringshavere, saaledes:

 

1. M.Arnesen, Begravelsomk.                                                      Kr.  23,40

2. Richard Mathisen, Flatvold

    Begravelsomk. Og Opvartning                                                  kr.     8.00

3. Statskassen for Skifteomk.                                                        kr.     5,00

4. Sorenskriver Figenschou Do                                                     kr.   17,20

5. A.Tingulstad, Udlodningsvidne                                                  kr.     0,80

6. Odd Jenssen, Skifte og Udlodningsvidne                                   kr.     5,60

7. Aage Hegge, Skiftevidne                                                          kr.     1,60

8. Lendsmand Dreyer:

    a) Skifteomkostninger:                                                              kr.  26,13

    b) Auktionsomk.                                      kr.  31,46                kr.   57,59

9. Sorenskriver Figenschou forudbetalt Assurance

    af Boets Varebeholdning                                                           kr.     8,91

10. Richard Mathisen Flatvold

     Husleie fra 24.aug 1896 til 31.jan 1897                                    kr.   20,93

                                                                                                    Kr.149,03

 

Resten af Boets Beholdning, 40,44 blir at fordele mellom de øvrige

Prioriterede Fordringshavere, der prioritetsrækken staar paa lige linje med 42,068

 

11. Sognepræst Daae Anmeldt Dividende

     Rettighet 1896 kr. 0,80                                                            kr.    0,34

12. Richard Mathisen, Flatvold

      Husleie fra 7.juli til 24.aug 1896, kr. 7,83                                kr.    3,29

13. M.Arnesen, Husleie kr. 65,00                                                 kr.  27,34

14. Nord-Reiesen Kommune Ligning 1897 kr. 22,50                    kr.    9,47

                                                                                                    kr.  40.44

der stemmer med del til disse prioriterede Fordringshavere

tiloverblevne Beløp.

 

Til de uprioriterede Fordringshavere bliver der saaledes ingen Dækning.

 

Derpaa gaves følgende Udlæg:

 

1. Statskassen for Skifteomk.                                                        Kr.   5,00

2. Sorenskriver Figenschau:

Skifteomk.  Kr. 17,20

Udbet. Assurance kr. 8,91                                                            kr.  26,11

3. A. Tingulstad Skifteomk.                                                           kr.   0,80

4. Odd Jenssen Do                                                                       kr.   5,60

5. Aage Hegge Do                                                                        kr.   1,60

6. Lendsmand Dreyer:

Skifteomk.  kr. 26,13

Auktionsomk. Kr. 31,46                                                               kr.  57,59

7. M.Arnesen

Begravelsesomk.  Kr. 23,40

Husleie- Dividende  kr. 27,34                                                      kr.  50,74

8. Richard Mathisen, Flatvold

Begravelsomk. mm  kr. 8,00

Husleie fra 24/8-96 – 31/1-97 kr. 20,93

Do fra 7/7 – 24/8-96 Dividende 3,29                                            kr.  32,22

9. Sognepræst Daae – Dividende                                                  kr.    0,34

10. Nord.Reisen Kommune Do                                                     kr.    9,47

                                                                                                     kr.189,47

der stemmer med den opførte Indtægt.

 

Posterne 1,2,3,4,5 og 6,7,8,9 og af No 10 Kr. 7,99 gives Udlæg i Kontanter hos

Lendsmann Dreyer. Indtægtspost 1.-Post 7 lekvideres i eget Ansvar.

Resten af Post 10 Kr. 1,48 gives Udlæg i Kontanter hos M.Arnesen Hagen.

 

Skiftet hermed opgjort og sluttet.

 

Figenschou, Aksel Tingulstad, Odd Jenssen